ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏ 19 ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷⴳⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴱⵣⴰⵣⵉⵏ ⵉ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ 2021, ⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏⵜ 19 ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵏⵏⵉ ⴳⵏⵙⴻⵙⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⴷ ⵜⵎⵏⵥⵉⵜ ⵏⵏⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴳ ⵜⵙⵓⵏⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵙⵜⵉⵏⵜ ⵙⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ […]

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵏⵙⴰⵜⴰⵢ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 25 ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ. ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏ, ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ […]

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 4 ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵎⴷⵉⵡⵍ ⴳ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ. ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ: ⵜⵉⴽⴽⵉ […]

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تعقد اجتماعها الثالث

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵢⵓⵎⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⵙⵉⵜⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵉⵏ ⴷ […]

ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵟⵟⵓⵏ 37-21

ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵟⵟⵓⵏ 37–21 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴰⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⴷⵉ ⵍⵇⵄⴷⴰ 1442 (02 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021) ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ; ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⴷⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ […]

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021, ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ, ⵓⵡⴹⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ […]

ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵉⵏⴰⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ

ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵔⵏ 11 ⴷ 161 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ; ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ; ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ 15.76 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ; ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ […]

ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021

ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 12 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2021 ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⵓⴷⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ. ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴷ […]

ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⵙⵖⵣⵉⵏ ⴰⵎⵇⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ

مجموعة من الناس أثناء التصويت

ⵜⵙⵖⵣⵏ  ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵇⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰ ⵏⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 23 ⵎⴰⵕⵚ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ […]