ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ

ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴱⵣⴰⵣⵉⵏ ⵉ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ 2021, ⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏⵜ

ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏ 19 ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷⴳⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021