ⵉⴱⴷⴰⵔⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ

ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵓⵎⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵥⵕⴰⴳ

ⴷⴰ ⵉⵙⴷⵖⵉ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵍ ⵓⵎⵥⵕⴰⴳⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ.

ⵜⵓⵙⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ : ⵇⴰⵃ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵜⵜⵡⴰⵃⴹⴰⵏ, ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ : @ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵥⵕⵉⴳⵏⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵙ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⴷⵍ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵓⵙⵎⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ. ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏⵜ ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵡⵉⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ.

ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ :ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵉⵜ observationelections.cndh.ma ⵙ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷⴰⵔ “GeniousConception technique et graphique” : ⴷⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⴼⵉⴽ.

ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ, ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ: ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ : – ⴱⴰⵟⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ – ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⵔⵙⵏ (ⴱⵍⴰ ⵃⵜⵜⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵓⵖⵊⵓ) – ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ observationelections.cndh.ma ⴷ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴷ ⵓⴱⴷⴰⵔ ⵎⵉ ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ, ⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵇⴰⵃ ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳⵉⵙ  ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵔⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵖⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ observationelections.cndh.ma ⴷ ⵓⴱⴷⴰⵔ “ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵜⵜⵡⴰⵃⴹⴰⵏ”.

ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⴷⵍ ⵇⴰⵃ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵙⴱⴰⴱ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ:

·      ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⴰⵏⵖⴱⵓ;

·      ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ (frameⵏⵉⵖ iframe);

·      ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴳⴰ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⴷ.

ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ observationelections.cndh.ma ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ.

ⵙ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ 09-08 ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵉⵖⵣⵉⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ 1-09-15 ⵏ 18 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2009, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴰⵔⵓⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼⵎ, ⵜⵣⵣⵔⵉⵎ, ⵜⵙⴳⴷⵍⵎ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴼⴹ ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉ : protection_dp@cndh.org.ma.

ⵜⵣⵎⵔⵎ ⵓⵍⴰ, ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⵎⵏⵜⴰⵍ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜⵙⴳⴷⵍⵎ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⵓⵍⵖ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⵙⵎⴽⵍ ⴰⴷ, ⵜⵙⵔⴰⴳ ⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ A-PO-14/2021 du 28/6/2021.