ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏ 19 ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷⴳⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴱⵣⴰⵣⵉⵏ ⵉ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ 2021, ⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏⵜ 19 ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵏⵏⵉ ⴳⵏⵙⴻⵙⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⴷ ⵜⵎⵏⵥⵉⵜ ⵏⵏⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴳ ⵜⵙⵓⵏⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵙⵜⵉⵏⵜ ⵙⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ […]

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵏⵙⴰⵜⴰⵢ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 25 ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ. ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏ, ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ […]

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵔⵜⵜⴻⵜⵜⵔ ⵙⴳ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵣⵉⴽⵉⵢⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ (ⴽⵓⴼⵉⴷ-19)

ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 13 ⵖⵓⵛⵜ 2021, ⵜⴻⵜⵜⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵙⴳ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵡⵇⵇⵔⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵣⵉⴽⵉⵢⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ (ⴽⵓⴼⵉⴷ-19) ⵙ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ […]

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 4 ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵎⴷⵉⵡⵍ ⴳ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ. ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ: ⵜⵉⴽⴽⵉ […]

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تعقد اجتماعها الثالث

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵢⵓⵎⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⵙⵉⵜⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵉⵏ ⴷ […]

ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵟⵟⵓⵏ 37-21

ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵟⵟⵓⵏ 37–21 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴰⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⴷⵉ ⵍⵇⵄⴷⴰ 1442 (02 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021) ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ; ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⴷⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ […]

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021, ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ, ⵓⵡⴹⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ […]

ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021

ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵍⴰⵖⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ […]