ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ : ⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ 2015

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2011

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2007