ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⴳⴷⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵏ 2011

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ : ⴰⵙⵎⵎⴰⵍ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ 2015

ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⵙⵜⴰⵢ (GEOM) ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴹⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ 04 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2015 : ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ