ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 13 ⵖⵓⵛⵜ 2021, ⵜⴻⵜⵜⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵙⴳ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵡⵇⵇⵔⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵣⵉⴽⵉⵢⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ (ⴽⵓⴼⵉⴷ-19) ⵙ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵜ ⵉ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⴷ.

 

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⴷ ⵙ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵓⵇⵊⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵣⵉⴽⵉⵢⵏⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ (ⴽⵓⴼⵉⴷ-19), ⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵎⵢⵓⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ, ⵍⵓⵎⴰⵕ ⵙⴳⵉⵙⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵉⵏ:

 

ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵙⴳ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵜⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵡⵀⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ  ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵣⵖ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ (ⴽⵓⴼⵉⴷ-19). ⵎⴽⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵣⵖ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵥⵟⵟⴰⵜⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ.

ⵉ ⵓⵙⴽⵜⵉⵢ, ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵉ 44 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵅⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴹⴰⵕⴰⵜ ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵇⴰⵃ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⵖⵔⵜⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ :

ⵢⵓⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ; ⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵅⴼ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ  ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⵙ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⴷ ⵜⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⴳⵉⵙⵏⵜ.

ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵓⵥⴹⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ, ⵜⵉⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⴹⴼⵓⵕⵏ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⴰⵙⵉⵢⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵏⵎⵍⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴰⵔ ⵜⵙⵔⴰⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵇⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵡⵇⵇⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵡⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ. ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ.

ⴰⵙⵖⵜⵙ ⴳ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ :

ⴷⴰ ⵜⵇⵇⵔⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ, ⵜⵙⵖⵜⵙ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵜⵃⵇⵇⴰ ⴰⵙⵃⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵔⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵓⵥⴹⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵓⵎⵔ ⵉ ⵎⴰⵢⴰ ⵏⵏ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴼ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⵓ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⴰⴳⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⴰⵙⵖⵜⵙ ⴳⵉⵙⵏⵜ, ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵓⵎⵔⵏⵜ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵖⵣⵏⵏⵜ, ⴷⴰⵜ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵙ 15 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⵙⵉ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵉⵡⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙⴳ ⵜⵙⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ  ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ.

ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ :

ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⵓⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵙ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵙ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵎⵍ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵡⵉⴹ ⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵎⵜⵔ ⴳⵉⵙ ⵙ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ.

ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⵅⵙ ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴷⵔⵙⵉ. ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵏⵓⵛⵎⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵉⵍⴰⵏⵏ.

ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵙⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⴰⵎⴷⴳⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵉⵍⴰⵏⵏ. ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵣⵔⴰⵢ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ.

ⵜⵜⵓⵡⵛⴰ ⵜⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ  ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ

ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴰⵖⵓⵍ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⴷ ⵢⵓⵡⴹⵏ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ  ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵉⵏ.

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ

ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ

ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ

ⵙ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵢ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵡⴰⵏⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⴳⵏⵙⴻⵙⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⴼ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ , ⵙⴳ:

  • ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ, ⵙ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ;

  • ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⵅⴼ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ;

  • ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ;

  • ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ;

  • ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⵉ ⴽⵓ ⵓⴳⴳⵉⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵉⵎⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ.

ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵏⵥⵎⴰⵢⵏ

8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ

8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021
21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ

21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021
5 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021

ⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ

5 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴹⴼⵓⵕⴰⵜ ⴰⵖ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2011 (ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1990). ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵔⵙⵏ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵏ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⵓⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴰ, ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⵉⴷⵏⵖ

ⵓⵟⵟⵓⵏ 22 ⴰⵙⵓⴽ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 21527 ⵕⵕⴱⴰⵟ

05.37.54.00.00

observation2021@cndh.org.ma

ⴹⴼⵓⵕⴰⵜ ⴰⵖ

Skip to content