ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵟⵟⵓⵏ 37-21

ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵟⵟⵓⵏ 3721

ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴰⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021

ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⴷⵉ ⵍⵇⵄⴷⴰ 1442 (02 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021)

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ;

ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⴷⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ 28 ⴷ 165 ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙ ;

ⴷ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 11.15 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ 4 (ⵉⵎⵏⵏⵉⵢⵏ 6 ⴷ 7) ⴷ 28 ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙ ;

ⴷ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 77.03 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴷ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ 3, 4, 8, 9, ⴷ 48 ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙ ;

ⴷ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 57.11 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ, ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 30 ⵏ ⴷⵉⵍⵇⵄⴷⴰ 1432 (28 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2011), ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴼⵍ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴷⴰ ;

ⴷ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 3011 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴷⵉⵍⵇⵄⴷⴰ 1432 (29 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2011), ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉ 17 ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙ ;

ⴷ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 27.11 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ  ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 16 ⴷⵉⵍⵇⵄⴷⴰ 1432 (14 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2011) ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴷ ;

ⴷ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 28.11 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 24 ⴷⵉⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1432 (21 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2011), ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴷ ;

ⴷ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 29.11 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 24 ⴷⵉⵍⵇⵉⵄⴷⴰ 1432 (22 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2011), ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴷ ;

ⴷ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ  2.21.356 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 29 ⵏ ⵕⴰⵎⴰⴹⴰⵏ 1442 (12 ⵎⴰⵢⵓ 2021) ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ;

ⴷ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ  2.21.355 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 29 ⵏ ⵕⴰⵎⴰⴹⴰⵏ 1442 (12 ⵎⴰⵢⵓ 2021) ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ;

ⴷ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ  2.21.354 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 29 ⵏ ⵕⴰⵎⴰⴹⴰⵏ 1442 (12 ⵎⴰⵢⵓ 2021) ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ;

ⴷ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ  2.11.610 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 7 ⴷⵉⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1432 (4 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2011) ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ;

ⴷ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵜⵙⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵟⵟⵓⵏ 20.18 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 22 ⵕⴰⵎⴰⴹⴰⵏ 1439 (7 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018) ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵉ ⵜⵎⵣⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵎⴷⵉⵡⵍ :

ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ  ⵉ ⵜⵎⵣⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴷ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵜⵍⴼⴰⵣⵉⵏ ⴳ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵖ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ 2007, 2011, 2015 ⴷ 2016 ;

ⴷ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴳⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴽⵉ ⵅⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⵓⵏ, ⴷ ⵓⵙⴱⵖⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ, ⴷ ⵜⵓⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ, ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵣⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⵎⵙⵜⴰⵢ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴰⴷⵉⵎⵓⵕⴰⵟⵉ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ;

ⵉⵅⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵉⵜⵙ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⴰⵍⵏ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ, ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⴰⵢⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵜⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ.

ⵉⵖⵜⵙ :

ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⵉⵙⵏⵎⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ

ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⵉⵙⵏⵎⵍⵏ

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ : ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵉⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍ ⵓⵢⴰⴷ :

  1. ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ: ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵍⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ; ⵙ ⵉⵙⵏⵎⵍⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 77.03 ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴷ ;
  2. ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ: ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2021 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ;
  3. ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ: ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 01 ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵙⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ 12 ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 07 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ (38 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ).
  4. ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ: ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵍⵉⵢⵏ, ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵢⴰⴷ, ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⵏⵖ ⵜⵉⴳⵓⵜ, ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏⵖ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⵢ, ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ 08 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2021 ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 01 ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⴰⵔ ⵜⴰⵙⴰⵔⴰⴳⵜ 12 ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 07 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2021 ;
  5. ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ: ⴰⵣⵎⵣ ⵢⵓⵎⵥⵏ 24 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵙⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⵓⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 01 ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⴰⵔ ⵜⴰⵙⴰⵔⴰⴳⵜ 10 ⵏ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 25 ⵖⵓⵛⵜ 2021 ;
  6. ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ: ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.21.356 ⴷ 2.21.355 ⴷ 2.21.354 ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 07 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2021, ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ 12 ⵏ ⵢⵉⴹ ⵏ 07 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ2021, ⴰⵢⴰ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴽⵏⵏ ;
  7. ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ : ⵉⴳⵟⵟⵓⵎⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵏ ⵉⵜⵜⵓⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵜⵍⴼⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ 117 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 57.11 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⵖⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴷ ;
  8. ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ: ⴰⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⴰⵡⴰⵍ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ;
  9. ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ: ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴳ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏⵏⴰⵖ.

ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ : ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 2 : ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ ⵖⵓⵔ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵏⵉⵜ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 3 : ⴷⴰ ⵙⵙⵓⵖⵓⵏⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵉ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⴷ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵖⴰⵔⵓⵜ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 4 : ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴷ ⴰⴳⴳⵏⵜ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ :

– ⵉⴹⴰⵙ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴷⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ;

– ⵉⴹⴰⵙ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ;

– ⵉⴹⴰⵙ ⵙ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵡⴰⵢⴹ ;

– ⴰⵙⵉⵎⵎⵕ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵙⴰⵥⵓⵕⵜ ⵏⵖ ⴰⴽⵙⴰⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ;

– ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴼⵔⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ;

– ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 5 : ⵓⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵅⴼ ⴰⴷ ⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⴹⴰⵙ ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵉⵀⵢⵢⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵣⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ, ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⴽⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⵖⴰⵏⵜ ⴷⴰⵜ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⵉⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⵔⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵓⴼⵔⵉⴽ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 6 : ⴷⴰ ⵜⵜⵍⵜⴰⵖⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ ⴷ ⵓⵜⵍⴼⴰⵣ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵉⴷⴳⴳⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⵖⵓⵔ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵖⵓⵔ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ.

ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ : ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵙⵙⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 7 : ⵓⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵅⴼ ⴰⴷ ⴰⴽⵣⵏⵜ ⴳⵔ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵉⵅⴼⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⴱⴷⴰⴷ ⴽⵓ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵔⴳⴳⴰⵎ ⵏⵖ ⴰⵙⵙⵉⵣⴷⵔ ⵙⴳ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 8 : ⴷⴰ ⵙⵙⵓⵖⵓⵏⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴱⴹⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵅⴼⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴽⵛⴰⵎⵏ ⵢⴰⴹⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 9 : ⴷⴰ ⵙⵙⵓⵖⵓⵏⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⴰⴷ ⴰⴳⴳⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ, ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⵓⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵙⴰⵡⵍⵏ, ⴳ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵖ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⴼⴰⵙⵔⵏ ⵉⴽⵔⴽⴰⵙ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 10 : ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵢⵉⴷⴼ ⴰⵏⵙⵙⵓⵎⵓ ⵉ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵖⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳⴳⴰⴷⵉⵏⵜ ⴰⵙ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⴽⵓ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴳ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴱⴹⴰ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ :

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ : ⴷⵉⴳⵙ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⴰ ⵏ ⵍⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵏⵖ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵔ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵜⵔⵏ ⵉ ⵜⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏ, ⴷⴰ ⵙⴱⵓⵖⵓⵔⵏ ⵙ 50% ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴱⴹⴰ ⴳⵔⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ;

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ : ⴷⵉⴳⵙ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵖⵓⵔ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴷⴰ ⵙⴱⵓⵖⵓⵔⵏ ⵙ 30% ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴱⴹⴰ ⴳⵔⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ;

– ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ : ⴷⵉⴳⵙ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵖⵓⵔ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴷⴰ ⵙⴱⵓⵖⵓⵔⵏ ⵙ 20% ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴱⴹⴰ ⴳⵔⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ;

ⴷⴰ ⵉⵙⴱⵓⵖⵓⵔ ⴽⵓ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ, ⴳ ⵢⵉⴷⴼ ⵖⵔ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴽⵓ ⵢⵉⵡⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙⵙ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 11 : ⴷⴰ ⵙⵙⵓⵖⵓⵏⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵖⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 12 : ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⵏⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵖⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ.

ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⴳⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⴷⵖⵔⴰⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 13 : ⴷⴰ ⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ, ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵉⵏⵙⵙⵓⵎⵓⵜⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ, ⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ 10, 11, 12 ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⵔⵏ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵢⴰⴷ.

ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵃⴰⵙⴰⴱⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵡⴰⵍⵙ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ 10 ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⵔⵏ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵢⴰⴷ. ⵎⴽ ⵓⵡⴰⵍⵙⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜⵜ ⵏ ⴰⴷ ⵜⴹⵎⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵔⴰⵏ ⵉⵍⵉⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 14 : ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵓⵜⵍⴰⵢ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 15 : ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴳⴳⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴷ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 16 : ⵓⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⴳⵔ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 17 : ⴷⴰ ⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 18 : ⴷⴰ ⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ⵖⵔ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵊⴷⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵉⵏ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵖⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⴼ ⵏⵖ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵎⵉⵥⴰⵕ ⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵢⴰⴹⵏ, ⴷ ⵓⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ⴳ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 19 : ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⴽⴰⴷ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⵅⴼ ⴰⴷ ⵙⴱⵓⵖⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⵓⵏⴹⵜ ⵏⵏⴰⵖ, ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉⵏⵙⵙⵓⵎⴰⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 20 : ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵎ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏⵖ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵏⵖ ⵡⵉⵢⴰⴹ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 21 : ⴷⴰ ⵙⵙⵓⵖⵓⵏⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵙⴽⵏ ⵏⵖ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⵓⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵎⴽ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵉ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵉ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵔ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 22 : ⴷⴰ ⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⵡⵙⵏⵜ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵙⵏⵓⴱⵓⴳⵏⵜ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 23 : ⵓⵔ ⴷⴰ ⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏⵏⵙ, ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏⵖ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⴱⵖⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⴰⵎⵓⵏ ⵉⵙⵎⴷⴰⵢⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵙⵎⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 24 : ⵓⵔ ⴷⴰ ⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏⵖ ⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 25 : ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵡⴰⵙⵙⵏⵏ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ :

– ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ;

– ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ;

– ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ;

– ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵇⵙⴰⵏ ;

– ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵖ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ;

– ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏⵖ ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⵜⵓⵣⵓⵣⵣⵔⵏⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ;

– ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⴳⵍⵜ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 26 : ⴷⴰ ⵙⵙⵓⵖⵓⵏⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵟⵟⵓⵏ 20.18 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 22 ⵕⴰⵎⴰⴹⴰⵏ 1439 (7 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018), ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ.

ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ : ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵙⵙⴰⵜⴰⵢⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 27 : ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ 24 ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵉⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⵖⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵖ ⵉⵙⵏⵉⵎⴰⵍⵏ ⵙ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ, ⴰⵔ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 28 : ⵓⵔ ⴷⴰ ⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵖⵓⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⴷ ⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵣⵓⵣⵣⵔ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 29 : ⵓⵔ ⴷⴰ ⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵜ ⵏⵖ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏⵖ ⵉⵅⴼⴰⵡⴰⵍ ⵏⵖ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵉⵎⵏⵥⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ.

ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵓⵥ : ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 30 : ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵕⵓⵥⵉ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ, ⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ, ⴷⴰ ⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵊⴷⵏ ⵉ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 31 : ⴷⴰ ⵙⵏⵖⵎⵉⵙⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵉ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ 24 ⵏ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⴷⴰⵜ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 32 : ⵉⵇⵇⴰⵏ  ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ 118 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 57.11 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴷ, ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ :

– ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉⵏⵉⴳⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ;

– ⴰⵣⵔⴰⵢ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⵏⵖ ⵙ ⵜⵉⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ ;

– ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵏⴰⴼⴰⵡ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵉⵙⵖⵉⵎⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ, ⴳⴰⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⵏⵖ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏⵖ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ;

– ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵖ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏⵖ ⵉⵙⵖⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⵖⵏⵣⴰⵏⵜ. ⵉⵖⵉⵢ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⵥⵓⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵚⵕⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ : ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 33 : ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵉⵡⴹ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴳ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ.

ⵜⴻⵜⵜⵓⵎⴷⵉⵡⵍ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 21 ⴷⵉⵍⵇⵄⴷⴰ 1442 (02 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021) ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ, ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵕⵊⵉⵙ ⵕⴰⵖⵖⴰⵢ, ⵊⴰⵄⴼⴰⵕ ⵍⴽⴰⵏⵙⵓⵙⵉ, ⵄⵍⵉ ⵍⴱⵇⵇⴰⵍⵉ ⵍⵃⴰⵙⵙⴰⵏⵉ, ⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ ⵛⴰⵡⵉ ⵍⵓⴷⵉⵢⵉ, ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⴰⵕⵓⴷⵉ, ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵙⵉ, ⴱⴰⴷⵉⵄⴰ ⵕⴰⴹⵉ ⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⴷ ⵍⵎⴰⵄⵣⵓⵣ, ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2011 (ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1990). ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵔⵙⵏ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵏ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⵓⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴰ, ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⵉⴷⵏⵖ

ⵓⵟⵟⵓⵏ 22 ⴰⵙⵓⴽ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 21527 ⵕⵕⴱⴰⵟ

05.37.54.00.00

observation2021@cndh.org.ma

ⴹⴼⵓⵕⴰⵜ ⴰⵖ

Skip to content