ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴹⴰⵏⵏ ⵏ 2015

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ)

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⴷⵙⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2011

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2011

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2009

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2007