ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵜⵉⵙⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ?

ⵉⴳⴰ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵏ, ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ, ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ, ⵏ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⵙⵖⴰⵔⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⴼ ⴷ ⵜⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵜⴼⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵉⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵉⵏ ⵙⵉⵔⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵉⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ, ⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵔⵉ, ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵉⵡⵉⴹⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵉⵏ.

ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ?

ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ:

 • ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵏⵣⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴳⵏⵜ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ;
 • ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵖⵔⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⴳⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ;
 • ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵙ ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵡⵉⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵖⴰⵔⴰ, ⴰⵙⵉⵏⵜ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ?

ⵉⵍⵍⴰ ⴼ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⵣⴳⴰⵏ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ, ⴰⴷ ⴳⵏ ⵉⵏⴹⴼⵕⵏ ⴰⴷ:

 • ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⴰⵙⵖⵣⵏⵜ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴰ ⵏⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵇⵙⵉ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉ;
 • ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵡⵡⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ;
 • ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵏⴽⴰⴷⵏⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴰⴷⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵏⴱⴷⵔ ⵙ ⵜⵔⵇⵇⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵎⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵉ ⵏ “ⵉⵎⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ”?

ⵉⵍⵍⴰ ⴼ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ :

 • ⴰⴷ ⵓⵔ ⴳⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⴳ ⵃⵜⵜⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵥⵢⴰⵕⵜ ⵙⴳ ⵜⵥⵢⴰⵕ ⴳ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰ;
 • ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ.

ⵎⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ?

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵔⴼ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏ:

 • ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⴳ;

 • ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⵏⵥⵉ, ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴽⵛⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ;

 • ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵏ; 

 • ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ;

 • ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ;

 • ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⴰⵏⵙⵜⴰⵢⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⵓⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵓⵎⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ;

 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴼⴹ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ.

ⵎⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ?

ⵉⵙⵙⵓⵖⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ ⵙ ⵎⴰⵢⴰ:

 • ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏⵏ;

 • ⵡⴰⵔ ⵜⵕⵥⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ, ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ;

 • ⴰⵙⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵔ, ⴷ ⵡⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵓⵊⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ; 

 • ⵜⴰⵎⵙⵖⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵜⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⴼ ⴷ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ  ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ;

 • ⴰⵔⴰⴷⴰⴼ ⴳ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵜⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⴷ ⴰⵔⵉⴹⵉⵚ ⵅⴼ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ;

 • ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏⵉⵖ ⴰⵖⴼⴰⵡⴰⵍ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵜⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⴷⴰⵜ ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ.

ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⵙ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉ.

ⵎⴰⵏⴰⴳⵓ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵉ ⵉⵎⵏⵥⵉ?

ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵉ ⵉⵎⵏⵥⵉ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙⵉⵔⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⴷⴰⵍ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙ ⵓⵎⵙⵜⵖⵢⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵉⵎⵙⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵉⵖ ⵉⵕⵕⵥⵥⴰ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 17 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵖⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ (ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏⵏ; ⵡⴰⵔ ⵜⵕⵥⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⴰⵙⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵔ, ⴷ ⵡⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ, ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵖⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵜⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⴼ ⴷ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⵉⵏ; ⴰⵔⴰⴷⴰⴼ ⴳ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵜⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⴷ ⴰⵔⵉⴹⵉⵚ ⵅⴼ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ; ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⴼⴰⵡⴰⵍ ⴷⴰⵜ ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ).  

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵎⵔⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⴰⵎⵕⵥⵓ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴽⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⴳⴷⵍ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵙⵖⴹⴼ ⵙ ⵓⵏⴱⵣⴰⵣ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ. 

ⵉⵖ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⵙ ⵓⵏⵓⴼ ⵏ ⵉⴱⴹⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 17 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ  ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⵓⵕⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ, ⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⵜⵖⵢⴰ.

ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴳⴰⵎ

ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵏⵥⵎⴰⵢⵏ

8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ

8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021
21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ

21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021
5 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021

ⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ

5 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021

ⴹⴼⵓⵕⴰⵜ ⴰⵖ