ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ

ⴰ : ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ?

ⵜ : ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 01 ⴷⵉ ⵍⵇⵉⵄⴷⴰ 1432 (29 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2011). ⵓⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⴷ ⵓⵍⴳⵉⵏ, ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵜⴰⵏⵎⵎⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵉⵏⵥⵉ. ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⴷ ⵓⵣⵔⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⴰ : ⵉⵙ ⵣⵎⵔⵏ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ?

ⵜ : ⵓⵔ ⵣⵎⵉⵔⵏ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ, ⵎⴰⵛ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⴰⵙⵓⵎⵔ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⴰ : ⵉⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⴰⵡⵓⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵙⵖⵣⵏⵜ ⵖⵉⵔ ⵉⵖ ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⵜⴰⵙⵖⵣⵏⵜ?

ⵜ: ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵥ ⴷ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⴳ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵏⴽⴰⴷ ⵉ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵛⴰ, ⵙⴳⵉⵙⵏⵜ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵎⵔⵏ. ⵉⵖ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵉ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ, ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵅⵙ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵖⵜⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏ.

ⴰ : ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴽⵜⵓⵔⵏ ⴰⵎⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ?

ⵜ : ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵓⵥⴹⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵉ ⵢⵉⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵥⵓⵥ ⵅⴼ ⵉⵙⵙⵉⴳⴳ ⵅⴼ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵏ:

 • ⴰⵎⵇⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ
 • ⴰⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ
 • ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⴽⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵙⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵥⵉ
ⴰ : ⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵓⵊⴷⵏⵜ ⴷⴰⵜ ⴰⴽⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ?

ⵜ :

ⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ:

 • ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ
 • ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ
 • ⵜⴰⴳⴹⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵣⴷⴰⵢ, ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ : ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ.
 • ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵉⵙⵓⵎⵔⵏ  ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ.

ⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ :

 • ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ
 • ⵜⴰⴳⴹⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵣⴷⴰⵢ, ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ : ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ.
 • ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵉⵙⵓⵎⵔⵏ  ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ.

ⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ:

 • ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵜ
 • ⵜⴰⴳⴹⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵣⴷⴰⵢ, ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ : ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ.
 • ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵉⵙⵓⵎⵔⵏ  ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ.
ⴰ : ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵓⵔ ⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵉⵙⵓⵎⵔⵏ ?

ⵜ : ⵓⵔ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵓⴷⵔⵓⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵓⵣⵣⵓⵔ

ⴰ : ⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵜⵜⵢⵓⴳⵉⵏⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ?

ⵜ : ⴷⴰ ⵜⵜⵢⵓⴳⵉ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⵜⴰⵍ ⵜⵉⵏⴹⴼⵕⵉⵏ :

 • ⵡⴰⵔ ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11(ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵏⵣⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴳⵏⵜ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ; ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵜⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⴳⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ; ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ).
 • ⴰⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⴳ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵅⴼ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ;
 • ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵔⵏ ( ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ, ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ, ⵜⴰⴳⴹⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵣⴷⴰⵢ, ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ : ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ, ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵉⵙⵓⵎⵔⵏ.
ⴰ. ⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⴻⵜⵜⵓⴽⴽⴰⵙ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ?

ⵜ. ⵉⵖ ⵉⵕⵕⵥⴰ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵎⵏⵥⵉⵜ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 17 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵜⵉⵙⵖⵜⴰⵙⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷⴰ ⵜⵙⵖⵜⴰⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⵥⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵏⵥⵉ (ⵜ)ⴰⵎⵕⵥⵓ(ⵜ);

ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵎⵥ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ ⴷ ⵉⵚⴰⵃⴰⵜⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵓⴼⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵏⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⴷ ⵓⵎⵇⵏ ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ,  ⴽⵓ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⵖⵜⵙ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⴷ ⵓⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴽⵓⵙ ⴰⵎⵜⵖⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ.  

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵙⵉⵡⴹ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴽⵓⵙ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵙⵖⴹⴼ ⵙ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵎⵇⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ. ⵉⵖ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⵙ ⵓⵏⵓⴼ ⵏ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ, ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⵏⵉⵖ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⵓⵕⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ, ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 17 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⵜⵖⵢⴰ.  

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵙⵉⵡⴹ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵏⵜⴰⵢ ⵉ ⵓⴳⵏⵙⴻⵙ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴳⵉⵏ.

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵣⵣⴳⵔⵏⵜ. 

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵎⵔⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⴰⵎⵕⵥⵓ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴽⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⴳⴷⵍ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵙⵖⴹⴼ ⵙ ⵓⵏⴱⵣⴰⵣ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⴰ : ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵜⵙⵙⴹⵕⵓ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ?

ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⵓⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵙ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵎⵍ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵡⵉⴹ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵎⵜⵔ ⴳⵉⵙ ⵙ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ. ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⵓⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ 24 ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ.

ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴷⵔⵙⵉ. ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵏⵓⵛⵎⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵉ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵏⵍⵏ ⴳ ⵉⵎⵉⵔ 4 ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵉⵍⴰⵏⵏ.

ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵙⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⴰⵎⴷⴳⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵉⵍⴰⵏⵏ. ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵣⵔⴰⵢ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ.

ⴰ: ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⵙⵏⵎⵍ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵍⴰⵖⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (GMT+1).