ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ

ⴰⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵜⵏⵥⵉ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵉ ⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ

ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵇⵏ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⵉⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵉⵎⵉⵔ 11 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ

ⴰⵎⵏⵏⵉ 25 ⵙⴳ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ

ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵜⴰⵢⵏ