ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏ 19 ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷⴳⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴱⵣⴰⵣⵉⵏ ⵉ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ 2021, ⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏⵜ 19 ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵏⵏⵉ ⴳⵏⵙⴻⵙⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⴷ ⵜⵎⵏⵥⵉⵜ ⵏⵏⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴳ ⵜⵙⵓⵏⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵙⵜⵉⵏⵜ ⵙⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴰⵔⵜⵜⴳⵏⵙⴰⵙⵏⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵕⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⴰⵙⵉⵢⴰ, ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ: “ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ”, “ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴼⵕⵓⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ”, “ⵜⴰⵎⵚⵕⵉⵢⵜ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ”, “ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ”, “Gender Concerns International”, “nouvelles perspectives”(ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ), “ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ”, “ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴼⴰⵚⵓ”, “ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵢ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⵣⴰⵖⵏ”, “ⵜⴰⵙⵓⵏⴹⵜ ⵓⵊⵉⵏ ⴷⵓ ⵍⴰⴽⵕⵡⴰ”, “ⴷⵉⵏⴰⵎⵉⴽ ⵎⴰⵕⵓⴽ” ⴷ “ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ”.

ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ “ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ” ⴷ “ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ” ⴷ “ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ  ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ”.

ⵎⴽⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵉⴷⵓⴱⵍⵉⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ: “ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ”, “ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ”, “ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ” ⴷ “ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ”.

ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉ ⵓⵚⴰⵃⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, ⵔⴰⴷⴷⵉⴳⵙⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ.

ⵉⵙⵓⵍ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 4600 ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⴷ ⵜⵎⵏⵥⵉⵜ ⵉⴳⵏⵙⴻⵙⵏ 44 ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵅⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2011 (ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1990). ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵔⵙⵏ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵏ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⵓⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴰ, ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⵉⴷⵏⵖ

ⵓⵟⵟⵓⵏ 22 ⴰⵙⵓⴽ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 21527 ⵕⵕⴱⴰⵟ

05.37.54.00.00

observation2021@cndh.org.ma

ⴹⴼⵓⵕⴰⵜ ⴰⵖ

Skip to content