ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021, ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ, ⵓⵡⴹⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ 51 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵜⵉⵔⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵖⵔ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵏⵉⴷⵏ, ⵜⵖⵜⵙ ⴳⵉⵙⵏⵜ. ⵉⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵓⵥⴹⵏ ⴰⴷ ⴳⵏⵜ ⵉⵏⵥⵉ ⵉ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴹⴼⴰⵕⵉⵏ, ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵜⵏ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ.

ⵉ ⵓⵙⴽⵜⵉ, ⴰⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 6 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2011, ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴹⵕⵚ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ,ⵜⵉⴽⴽⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⴷ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⴷ ⵓⵖⵜⵙ ⴳⵉⵙⵏⵜ, ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ, ⴷ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵇⵏ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵢ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴽⴷⴰ ⵜⵜⵓⵡⵛⴰ ⵜⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵙⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵏ :

  • ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ, ⵙⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵙⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏⵏⴱⵕⵕⴰⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
  • ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⵅⴼ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ;
  • ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ.
  • ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.
  • ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵓⴳⴳⵉⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ, ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵏⵉ 7 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

 

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2011 (ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1990). ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵔⵙⵏ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵏ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⵓⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴰ, ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⵉⴷⵏⵖ

ⵓⵟⵟⵓⵏ 22 ⴰⵙⵓⴽ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 21527 ⵕⵕⴱⴰⵟ

05.37.54.00.00

observation2021@cndh.org.ma

ⴹⴼⵓⵕⴰⵜ ⴰⵖ

Skip to content