ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تعقد اجتماعها الثالث

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵢⵓⵎⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⵙⵉⵜⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵉⵚⴰⵃⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⴰⵙⵖⵜⵙ ⴳ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉ ⵓⵕⴰⵄⴰ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⴳ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 12 ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵜⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴳ ⵜⴰⵎ (8) ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ 300 ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ.

ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⴳ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ, ⵜⵙⵖⵜⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵎⴰⵢⴰ ⴷ:

  • ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵉ 23 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵟⵟⴼⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵜ ⵉⵙⵖⵔⵜⵏ ⴰⴷ ⴳⵏⵜ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ;
  • ⴰⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⴳ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵙⵎⴷⵏⵜ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ;
  • ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴹⴼⴰⵕ ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⴰⵙⵖⵜⵙ ⴳ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⴳ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵓⵎⵔⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ, ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 30.11 ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵉ ⵓⵙⴽⵜⵉ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵏⵉⵔ ⴱⵏⵚⴰⵍⵃ, ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵜⵏ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ.

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵢ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴽⴷⴰ ⵜⵜⵓⵡⵛⴰ ⵜⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵙⴳ:

  • ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ, ⵙⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵙⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏⵏⴱⵕⵕⴰⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
  • ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⵅⴼ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ;
  • ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ;
  • ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ;
  • ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵓⴳⴳⵉⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ, ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵏⵉ 7 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2011 (ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1990). ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵔⵙⵏ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵏ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⵓⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴰ, ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⵉⴷⵏⵖ

ⵓⵟⵟⵓⵏ 22 ⴰⵙⵓⴽ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 21527 ⵕⵕⴱⴰⵟ

05.37.54.00.00

observation2021@cndh.org.ma

ⴹⴼⵓⵕⴰⵜ ⴰⵖ

Skip to content