ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 4 ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵎⴷⵉⵡⵍ ⴳ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ. ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ:

  • ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵉ 15 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⴰⵙⵖⵜⵙ ⴳ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵔ ⴷ ⵙⵎⴷⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵜ ⵉⵙⵎⵖⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⵣⵉ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵉⵏ;
  • ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵎⴷⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⴳ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⵉⴷⵏⵜ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ;
  • ⴰⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵚⴰⴼⴹⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ;
  • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⴳ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ.

ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵓⵎⵔⵏⵜ ⵜⵎⵙⵏⵓⵏⵉⵏ, ⵜⵙⵖⵣⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵅⴼ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏ(ⵏⵜ) ⵙ ⵓⵃⵇⵇⴰ ⵏⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ(ⵏⵜ) ⵉ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵏⴽⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ; ⵙ ⵜⵓⵙⵙⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵓⵇⵊⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵎⴰⵥⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵉⵙⵎⴽⴰⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ 09.08 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ.

ⵅⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵎⴰⵢⴰ, ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ:

  • ⴰⵙⵏⴽⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵜⵉⵏⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⵀⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19;
  • ⵜⴰⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴷ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵥⵟⵟⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵉⵏⵏ.

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴹⴼⵕ.

ⵜⵙⵙⴽⵜⵉⵢ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵏⵥⵉ (https://observationelections.cndh.ma/) ⵙ ⵇⴰⵃ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⴰⵏⵙⵜⴰⵢⵜ, ⵍⵓⵎⴰⵕ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵟⵟⵓⵏ 37–21, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⴷⴰⵢ.

ⵉⵙⵓⵍ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ  ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵜⵖⵜⵙ, ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ, ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵉ 23 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ, ⵅⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵥⵟⵟⴰⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ 38 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2011 (ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1990). ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵔⵙⵏ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵏ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⵓⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴰ, ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⵉⴷⵏⵖ

ⵓⵟⵟⵓⵏ 22 ⴰⵙⵓⴽ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 21527 ⵕⵕⴱⴰⵟ

05.37.54.00.00

observation2021@cndh.org.ma

ⴹⴼⵓⵕⴰⵜ ⴰⵖ

Skip to content