ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵏⵙⴰⵜⴰⵢ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 25 ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏⵏ, ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 4500 ⵏ ⵜⵎⵏⵥⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⵉⴳⵏⵙⴻⵙⵏ 44 ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵅⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⵎⵏⵥⴰ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⵇⴰⵃ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 17 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 70 ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ.

ⵜⵃⵇⵇⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵡⴰⴼⴽⴰ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵇⴰⵃ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵖⵔⵜⵏ ⵉ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵏ ⵏⵏⵉ ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⴷⴰⵢ.

ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵓⵇⵊⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵣⵉⴽⵉⵜⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ (ⴽⵓⴼⵉⴷ-19) ⵏⵏⵉ ⵙ ⵢⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵙⵡⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴽⴽⵜⵉⵢⵜ ⵉ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⴷ.

ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ, ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵃⵢⵢⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵜ ⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ  ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵖⵣⵏⵏⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵀⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ⴳ ⵇⴰⵃ ⵜⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⴰⵏⵙⵜⴰⵢⵜ.

ⵉⵙⵓⵍ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵓⵏⴽⴰⴷ ⴷ ⵓⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⵓⵏⴽⴰⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵙⵖⵣⵏ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴷ ⴽⵓ ⵓⴳⴳⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ  ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵎⴽⵏⵏⵉ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉ (https://observationelections.cndh.ma), ⵃⵎⴰ ⴰⴷ  ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ: ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ.  ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵉⵡⵣ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵙ ⵇⴰⵃ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⴰⵏⵙⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⴷⴰⵢ.

ⵉ ⵓⵙⴽⵜⵉ, ⴰⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 6 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2011, ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴹⵕⵚ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ,ⵜⵉⴽⴽⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⴷ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⴷ ⵓⵖⵜⵙ ⴳⵉⵙⵏⵜ, ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵜⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵢ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴽⴷⴰ ⵜⵜⵓⵡⵛⴰ ⵜⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵙⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵏ :

  • ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ, ⵙⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵙⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏⵏⴱⵕⵕⴰⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
  • ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⵅⴼ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ;
  • ⵉⴳⵏⵙⴻⵙ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ.
  • ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

 

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2011 (ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1990). ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵔⵙⵏ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵏ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⵓⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴰ, ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⵉⴷⵏⵖ

ⵓⵟⵟⵓⵏ 22 ⴰⵙⵓⴽ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 21527 ⵕⵕⴱⴰⵟ

05.37.54.00.00

observation2021@cndh.org.ma

ⴹⴼⵓⵕⴰⵜ ⴰⵖ

Skip to content