ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021

الإعلان عن تواريخ الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021

ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵍⴰⵖⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⵏⴳⵔ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷ 5 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021.

ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰⵉⵥⵓⵥⴹⵏ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30-11 ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷⴰⵜ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16ⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⵓⵣⵣⵓⵔ.

ⵜⵥⴹⴰⵕⵎ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵯⵎⵎ ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ (ⴰⵎⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ, ⴰⵎⵇⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ) ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ : observationelections.cndh.ma

ⵔⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵉ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ,ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵏⴰⴹ, ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021, ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021.

ⵙ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵓⵎⵏⵏⵉ 2 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30-11 ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 6 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2011, ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴷ:

  • ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵏⵣⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴳⵏⵜ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ;
  • ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵖⵔⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⴳⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ.
  • ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵙ ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵡⵉⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵜⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵖⴰⵔⴰ, ⴰⵙⵉⵏⵜ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵉⵙⵓⵍ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ (ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ), ⵢⵓⵎⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵙⵖⵣⵏⵜ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⴰ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ, ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⴷⵙⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜ.

ⵉⴼⵓⴽ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 23 ⵎⴰⵕⵚ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏⵙⴻⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ 2021.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2011 (ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1990). ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵔⵙⵏ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵏ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⵓⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴰ, ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⵉⴷⵏⵖ

ⵓⵟⵟⵓⵏ 22 ⴰⵙⵓⴽ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 21527 ⵕⵕⴱⴰⵟ

05.37.54.00.00

observation2021@cndh.org.ma

ⴹⴼⵓⵕⴰⵜ ⴰⵖ

Skip to content