ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⵙⵖⵣⵉⵏ ⴰⵎⵇⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ

ⵜⵙⵖⵣⵏ  ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵇⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰ ⵏⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 23 ⵎⴰⵕⵚ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ  ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

ⵜⵙⵏⵏⴰⵍ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⵇⴰⵏ ⴰⵎⵥⵍⵉ ⵙ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵍⵖⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵣⴷⴳ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ…, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵉⵔ 11 ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ 76.15 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵇⵏ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵡⵇⵇⵔⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏⵏⴰ ⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⴳ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵎⵔⵉⵙⵉⵏ:

–       ⵜⵉⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏⴳⵔ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵓⵖⵣⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴰⴳⴰⵍ, ⵜⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ (ⴰⵏⵏⵉⵥⴹ ⵙ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ; ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵏⵏⵙ; ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ; ⵜⴰⵎⵔⵉⵙⵜ ⵙ ⵜⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ; ⵉⵥⵓⵥ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵖⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵏⵖⵓⴷ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⵏ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⴰⵏⵙⵜⴰⵢⵜ).

–       ⵜⵉⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵓⵖⵣⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ (ⵉⵡⵉⵣ ⵅⴼ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵇⵏ ⴰⴷ; ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵉⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵓⵔ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵣⴷⴰⵢ, ⵙ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⴰⵏⵙⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵙ ⵓⴷⵖⵢⴰⵏ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵙⵙⵓⵖⵏⵏ ⵙ ⵜⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ; ⴰⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵜⴼⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵥⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ; ⵉⴽⵣ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵍⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ; ⵉⵥⵓⵥ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵡⵉⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ; ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵍⵓⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⴰⵏⵙⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵉ  ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ.

–       ⵜⵉⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ (ⵜ)ⵉⵎⵏⵥⵉ(ⵜ), ⵜⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ (ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⴳⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ; ⵜⴰⵎⵔⵉⵙⵜ ⵙ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ; ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵙ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵏⴽⴷ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ  ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴳ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ; ⵜⴰⵎⵔⵉⵙⵜ ⵙ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵓⵖⵣⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵢⴰⵎⵓ; ⵡⴰⵔ ⵉⴳⵉ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵉⵖ ⵉⴳⴳⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⵉⵏ  ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⴰⴷ ⵏⵉⵖ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴽⵛⴰⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ; ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵏ…).

ⵉⵙⵓⵍ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵏ ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ, ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ, ⵏ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⵙⵖⴰⵔⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⴼ ⴷ ⵜⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵜⴼⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵉⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵉⵏ ⵙⵉⵔⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ, ⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵔⵉ, ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵉⵡⵉⴹ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵉⵏ.

ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵇⵏ ⴰⵎⵥⵍⵉ ⵙ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2011 (ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1990). ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵔⵙⵏ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵏ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⵓⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴰ, ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⵉⴷⵏⵖ

ⵓⵟⵟⵓⵏ 22 ⴰⵙⵓⴽ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 21527 ⵕⵕⴱⴰⵟ

05.37.54.00.00

observation2021@cndh.org.ma

ⴹⴼⵓⵕⴰⵜ ⴰⵖ

Skip to content