ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يهيئ لملاحظة الاستحقاقات الانتخابية المغربية

ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 12 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2021 ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⵓⴷⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴷ : ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ 2.21.352 ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵉⵏ; ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ 2.21.353 ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴷ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ; ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ 2.21.354 ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵏⴰⴹ; ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ 2.21.355 ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ; ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ 2.21.356 ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ; ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ 2.21.357 ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ; ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ 2.21.358 ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ.

ⵉⵜⵜⵡⴰⵖⵜⵙ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵎⴽⴷⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⵓⴷⴰⵏ ⴰⵎⴹⴼⴰⵕ:

·       ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 6 ⵖⵓⵛⵜ 2021 : ⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ (ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ, ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ, ⵜⴰⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵉⵏ)

·       ⴰⴽⵕⴰⵙ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 : ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ  ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵏⴰⴹ;

·       ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 : ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ;

·       ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 5 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021 : ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ.

ⵉⵙⵓⵍ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 6 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2011, ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴹⵕⵚⵏ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⴽⴽⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⴷ ⵜⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⴳⵉⵙⵏⵜ, ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵇⵏ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵉⵎⵛⵉ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 23 ⵎⴰⵕⵚ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ. ⵎⴰⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ  ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

ⵜⵙⵖⵣⵏ  ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵓⵏⴽⴰⴷ ⴷ ⵓⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⵓⵏⴽⴰⴷ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵅⴼ ⵓⵎⵇⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ. ⵜⵙⴳⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2011 (ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1990). ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵔⵙⵏ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵏ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⵓⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴰ, ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⵉⴷⵏⵖ

ⵓⵟⵟⵓⵏ 22 ⴰⵙⵓⴽ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 21527 ⵕⵕⴱⴰⵟ

05.37.54.00.00

observation2021@cndh.org.ma

ⴹⴼⵓⵕⴰⵜ ⴰⵖ

Skip to content