ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵙⵜⵜⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

Commission spéciale d’accréditation des observateurs des élection

Special Commission fot the Accreditation of Election Observers

ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵉⵏⴰⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ

ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵔⵏ 11 ⴷ 161 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ;

ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ;

ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ 15.76 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ;

ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵉⴳⵉ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵙ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴹⴼⴰⵕ:

  • ⴰⴽⵕⴰⵙ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 : ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵏⴰⴹ;
  • ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 : ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏⵏⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏⵏⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏⴷⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ;
  • ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 5 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021 : ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏⵏⵓⵙⵇⵇⵉⵎⵏⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ.

ⵙ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵓⵎⵏⵏⵉ 2 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11 ⵍⵍⵉⵅⴼ ⵢⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ, ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴷ :

1. ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵏⵣⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴳⵏⵜ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵉⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ;

2. ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵖⵔⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⴳⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ.

3. ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵙ ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵡⵉⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵜⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵖⴰⵔⴰ, ⴰⵙⵉⵏⵜ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴼ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷⴰⵜ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021, ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵡⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⵙⵉ[1] ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ(observationelections.cndh.ma), ⵏⵉⵖ ⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ (www.cndh.org.ma), ⵢⴰⵣⵏ ⵜⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉ ⵙ (observation2021@cndh.org.ma).ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵜⵜⴰⵍⵜ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴳⴰⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵙ22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (GMT+1).

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⵙⵓⵖⵏⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ ⵙ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 30.11ⴷⵓⵎⵇⵏ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵏⵏⴰⵏ.

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⵙⵎⴽⵍ ⴰⵎⵥⵍⵉ ⵉ ⵉⵏⴰⴽⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⴰⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵔⵙ.

ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵢⵉⵀⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ:

1 – ⵉ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ:

  • ⴰⴷ ⵓⵔ ⴳⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⴳⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⴰⵏⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵉⵏⵥⵉ;
  • ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵓⵜⵉⵏ ;
  • ⴰⴷ ⵙⵙⴳⵎⴹⵏ ⴰⵎⵇⵏ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ. ⴰⴳⵯⵎⵏ ⴰⵎⵇⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴳⵎⴹ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴰⵎⵓⵏ.

2 – ⵉ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ:

  • ⴰⴷ ⵃⵇⵇⴰⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ;
  • ⴰⴷ ⵙⵙⴳⵎⴹⵏ ⴰⵎⵇⵏ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵥⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ. ⴰⴳⵯⵎⵏ ⴰⵎⵇⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴳⵎⴹ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴰⵎⵓⵏ.

 


[1] ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵣⴰⵏⵏⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵥⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵉⵎⵙⴱⴹⴰⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵓⵙⵔ (ⴰⵣⵎⵎⵉⵎ) ⵏ ⴽⵓ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ (.jpg) ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵔⵉ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ (n° CNIE ou passeport.jpg).

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2011 (ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1990). ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵔⵙⵏ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵏ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⵓⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴰ, ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⵉⴷⵏⵖ

ⵓⵟⵟⵓⵏ 22 ⴰⵙⵓⴽ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵕⵕⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 21527 ⵕⵕⴱⴰⵟ

05.37.54.00.00

observation2021@cndh.org.ma

ⴹⴼⵓⵕⴰⵜ ⴰⵖ

Skip to content